„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „ŚWIATEŁKO” W EŁKU

OD 01 września 2021 roku.

Podstawa prawna :

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5) art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

6) Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 19 listopada 2020 r.


 1. Placówka czynna jest w godzinach od 6.00 do 17.00.
 2. Dzieci należy przyprowadzić rano do godz. 8.10 a odebrać od 14.30 do 17.00.
 3. Przyprowadzone dzieci powinny być zdrowe- bez objawów chorobowych, sugerujących infekcje dróg oddechowych, alergii oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że dziecko jest chore (np. od 37 stopni C) – nie zostanie przyjęte do placówki. Rodzic/opiekun zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane tylko przez jednego rodzica/ opiekuna.

7.Przed wejściem do przedszkola przyprowadzający Rodzic/opiekun zobowiązany jest używać środków ochrony osobistej ( maseczka, płyn dezynfekujący – kontakt z klamką lub klawiaturą wideofonu) oraz zachować bezpieczną odległość ( 1,5 m) przed kolejnym rodzicem z dzieckiem

 1. W placówce ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic/opiekun powinien zmierzyć mu temperaturę.
 3. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas jego pobytu w placówce.

10 Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny osobistej mycia rąk po wyjściu z toalety, przed i po posiłku oraz po przyjściu z placu zabaw.

 1. Rodzice/opiekunowie powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w przedszkolu powinien stosować się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela/opiekuna grupy.
 2. W przypadku zakażenia dziecka SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID- 19 po otrzymaniu dodatniego wyniku badania, rodzice niezwłocznie powiadamiają dyrektora przedszkola o zakażeniu dziecka.
 3. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów, żywności lub zabawek– ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami.
 4. Dziecko własne książki, zeszyty przechowuje w sali w indywidualnym segregatorze.
 5. Rodzice/ opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. a w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 6. Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni rotacyjnie z zachowaniem zasady

1 rodzic/opiekun z dzieckiem przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

19.W szatni przedszkola- przestrzeni wspólnej może przebywać jednocześnie 10 rodziców z dziećmi. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do sal przedszkolnych.

 1. W szatni przedszkola podczas przyprowadzania oraz odbioru dzieci rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatni) zachowując zasady ( 10 osób w szatni):

a) 1 rodzic/ opiekun z dzieckiem/ dziećmi

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min 1,5m

c) dystans od pracowników przedszkola min 1,5m

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne)

 1. Pracownik przedszkola monitoruje ilość osób przebywających w szatni. W przypadku gdy w szatni już przebywa zbyt duża ilość osób uniemożliwiająca zachowanie dystansu społecznego rodzic/ opiekun, zgodnie z instrukcją pracownika, oczekuje na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola przy zachowaniu dystansu społecznego do innych oczekujących.
 2. Rodzic chcący odebrać dziecko z przedszkola sygnalizuje swój zamiar pracownikom grupy telefonicznie (przy odbiorze dziecka z ogrodu) lub wideofonem. Nie wchodzi na teren przedszkola podczas przebywania dzieci w ogrodzie. Oczekuje w bezpiecznej odległości. odbieranie dziecka z budynku poprzez wideofon.
 3. Odbioru dziecka poza wyznaczonymi godzinami należy zgłosić telefonicznie do grupy. Numery telefonów do poszczególnych grup dostępne są na tablicach ogłoszeń w I strefie bezpiecznej (przedsionek).
 4. W placówce dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

24.Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji

z rodzicami/opiekunami dziecka.

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych telefonicznie przez pracownika placówki.
 2. Jednocześnie rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostepnienie danych osobowych dziecka TSSE w Ełku ( Terenowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu.
 4. Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dzieci przypisane do danej grupy przedszkolnej, przez cały czas pobytu w przedszkolu przebywają w miarę możliwości w wyznaczonej stałej sali zajęć, korzystają z jednej wyznaczonej łazienki.
 2. Z uwagi na cykl pracy przedszkola , dzieci między godziną 6 a 7 , 16 a 17 – będą przebywać w grupach zbiorczych Grupa F (rano) B(popołudniu) , na zasadach świetlic szkolnych. W tym czasie nauczycielki zagwarantują dystans dzieci z poszczególnych grup
 3. Wychowawcy grup dostosowują rozkład dnia grupy, w taki sposób, by grupy nie stykały się w tym samym czasie w ciągach komunikacyjnych: szatnia, łazienka.
 4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

4.Podczas pobytu w przedszkolu dzieci najmłodsze (gr. C) leżakują – leżaki podpisane, dezynfekowane po każdym dniu. Celem eliminacji możliwości zakażeń ograniczamy pościel dziecka do poduszki i lekkiego kocyka. Dzieci nie będą rozbierane.

 1. Dziecko regularnie myje ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 2. W przedszkolu organizowana jest praca, która w miarę możliwości ograniczy gromadzenie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. W salach poza dziećmi przebywają przebywać wyłącznie wychowawcy i wyznaczeni pracownicy: pomoc nauczyciela lub pracownik obsługi.
 4. Dzieci spożywają posiłki w miejscach do tego przeznaczonych i w odległościach rekomendowanych przez GIS I MZ.
 5. Stoliki, krzesełka, toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie i zabawki są dezynfekowane bezpiecznymi dla dzieci środkami dezynfekującymi przez personel przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce i po jego wyjściu.
 6. W sali, w której przebywa dziecko są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować
 7. W przypadku konieczności- wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecku zostanie zmierzona temperatura.
 8. Dziecko manifestujące, przejawiające niepokojące objawy choroby będzie odizolowane z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 9. W pomieszczeniu (izolatce) znajduje się leżak, termometr i numery kontaktowe umożliwiające bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem, a w razie konieczności z Terenowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 10. Personel opiekujący się dziećmi jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy.
 11. Nauczyciel/opiekun wietrzy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia przynajmniej raz na godzinę.

16.Dzieci spożywać będą posiłki w swoich salach , w odległościach warunkowanych realiami przedszkola.

 1. W salach i pomieszczeniach spożywania posiłków są dezynfekowane powierzchnie dotykowe- np. poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, zabawki, leżaki, blaty, włączniki. Prowadzona jest również bieżąca dezynfekcja toalet.

18.Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i braku kontaktu z dziećmi z innych grup, dopuszcza się spacery i wycieczki celem obserwacji przyrody

19.Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 1. Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia w placówce sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi.
Skip to content