„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Przedszkola „Światełko ” w Ełku  https://swiatelkoelk.bip.gov.pl/

Data publikacji: 2015-09-01

Data aktualizacji: 2020-10-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ,Barbara Tybuś-Banaś , https://swiatelkoelk.bip.gov.pl/ Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 732 67 60/62/68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność Architektoniczna

Budynek Miejskiego Przedszkola „Światełko”, 19-300 Ełk, ul. Toruńska 8a,

Do budynku , prowadzi główne wejście –  schody. Jest też wejście boczne.(pomieszczenia administracyjne) Budynek wyposażony jest w wewnętrzne schody. Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Toruńska 8a w Ełku i jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Budynek  jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada  podjazd dla wózków inwalidzkich. Aby dostać się do budynku, należy pokonać cztery stopnie schodów zewnętrznych lub podjazdem dla wózków inwalidzkich. Przedszkole mieści się w budynku piętrowym.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest  zabezpieczone bramkami. W budynku brak windy. W budynku są  toalety dla osób niepełnosprawnych w salach dziecięcych. W pobliżu obiektu brak miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest  możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy przedszkola.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić po przywołaniu pracownika.

Obiekt publiczny  jest  częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Pytania dotyczące dostępności cyfrowej strony, proszę kierować bezpośrednio na adres e-mail swiatelko.elk@wp.pl   (tel. +48 87 732 67 60/62/61)

Skip to content