„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

KOMUNIKAT Dotyczący zmiany funkcjonowania placówki od dnia 25.05.2020 r.

KOMUNIKAT !

Informujemy Rodziców/Opiekunów, iż od dnia 25 maja br.

Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku będzie funkcjonować na

innych zasadach, wskazanych w wytycznych

MEN, GIS i MZ.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z Przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne dla Przedszkoli Gis

Od dnia 25 maja 2020 r., planowane jest uruchomienie funkcji opiekuńczej przedszkola w budynku oddziałów zamiejscowych MP „Światełko” w Ełku ul. Toruńska 8a. W związku z tym, prosimy Rodziców/Opiekunów o zapoznanie się z:

 • obowiązującymi procedurami wznowienia funkcji opiekuńczej
 • przedszkola w okresie epidemii,
 • z harmonogramem etapów wznawiania opieki przedszkolnej,
 • kryteriami przyjęcia dziecka na wznowioną opiekę przedszkolną oraz z wnioskiem wraz z załącznikami.

Wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone zostają na stronie internetowej przedszkola wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami. Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej wraz z załącznikami, Rodzice/Opiekunowie pobierają ze strony internetowej przedszkola  i składają w przedsionku budynku  Miejskiego Przedszkola ”Światełko” w Ełku przy ul. Toruńska 8a  do wystawionej skrzynki na pocztę/dokumentację. Lista dzieci przyjętych na wznowioną opiekę przedszkolną zostanie wywieszona na drzwiach głównych  MP „Światełko” w Ełku w terminie podanym w harmonogramie.

Z wyrazami szacunku

              Iwona Geru

dyrektor MP „Światełko” w Ełku

 Procedura przyprowadzania dziecka do placówki, pobytu i odbierania dziecka z placówki przez rodziców/opiekunów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku

z dnia 13.05.2020roku w sprawie wprowadzenia

procedury przyprowadzanie dziecka do placówki, pobytu

 i odbieranie dziecka z placówki  w sytuacji zagrożenia zakażenia korona wirusem  lub zachorowania na COVID-19

 

 

 

Procedura przyprowadzanie dziecka do placówki, pobytu  i odbieranie dziecka z placówki przez Rodziców/Opiekunów

1)      Czas pracy przedszkola ulega zmianie (ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników, przewidziany jest jak najkrótszy czas pobytu na terenie placówki)

2)      Przedszkole w okresie wznowienia opieki przedszkolnej czynne będzie od

6.30 do 16.00

3)      Wprowadza się zmieniony rozkład dnia.

4)      W placówce może przebywać wyłącznie określona liczba dzieci, wskazana przez wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

5)      Dzieci zostają zakwalifikowane/niezakwalifikowane do grup przedszkolnych po wcześniejszym zapoznaniu się Rodziców/Opiekunów z kryteriami dotyczącymi wznowienia opieki przedszkolnej, oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami. Decyzja dyrektora dziecko zostaje zakwalifikowane/ niezakwalifikowane na wznowioną opiekę przedszkolną w okresie pandemii COVID-19

6)      Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej wraz z załącznikami Rodzice/Opiekunowie pobierają ze strony internetowej przedszkola i składają w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora placówki.

7)      Po rozpatrzeniu wniosków Rodzic/Opiekun zostaje powiadomiony o wznowieniu opieki nad ich dzieckiem/dziećmi za pośrednictwem listy wywieszonej na drzwiach.

8)      Po wyczerpaniu ustalonego limitu miejsc w poszczególnych grupach określonych w wytycznych GIS, Dyrektor placówki ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do podmiotu, biorąc pod uwagę potwierdzenie spełnienia kryteriów zgodnych z wytycznymi MEN, MZ i GIS, wypełnienia wniosku na wznowioną opiekę przedszkolną oraz wymaganych załączników, oświadczeń

9)      72 godziny przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo przynoszą podpisane  ubrania na zmianę, obuwie zmienne w reklamówce które podlegają kwarantannie przed przyjęciem dziecka/dzieci do placówki.

10)  Do przedszkola można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, alergii.

11)  Po wejściu do  placówki należy zwrócić uwagę na wyznaczoną „Strefę Bezpieczną”. W strefie może przebywać tylko jeden rodzic/opiekun i przyprowadzone dziecko.

12)  W strefie bezpieczeństwa przyprowadzający rodzic/opiekun zobowiązany jest używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maska) i zapoznać się z instrukcją przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, każdorazowo użyć płynu dezynfekującego do rąk .

13)  W pomieszczeniu zwanym „Strefą Bezpieczeństwa” dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować.

14)  W strefie bezpieczeństwa wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzegania zasad, dokonuje pomiaru temperatury dziecka w obecności rodzica/opiekuna wykonuje pomiar temperatury i zapisuje w karcie pomiaru temperatury. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko od rodzica/opiekuna, nadzoruje jego samodzielne rozbieranie się z odzieży wierzchniej, zmianę obuwia i prowadzi do wyznaczonej grupy. Przekazuje wychowawcy/opiekunowi grupy. W sytuacji odbierania dziecka z przedszkola powtarza czynność i oddaje dziecko w ręce rodzica/opiekuna. Rodzic nie przekracza „Strefy Bezpieczeństwa”

15)  Pracownik , o którym mowa wyposażony jest w fartuch ochronny, jednorazowe rękawice, maskę lub przyłbicę

16)  W drodze do/z przedszkola Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w maseczkę (powyżej 4 r. ż.).

17)  Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe, najlepiej te same lub wcześniej upoważnione przez rodziców/opiekunów.

18)  Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.

19)  Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

20)  Rodzice /opiekunowie zobowiązani są wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do Strefy Bezpieczeństwa przez wyznaczonego pracownika placówki

21)  Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny osobistej mycia rąk po wyjściu z toalety, przed i po posiłku

22)  Rodzice/opiekunowie powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w przedszkolu powinien stosować się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela/opiekuna grupy.

23)  Dziecko do placówki nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, artykułów spożywczych.

24)  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych telefonicznie przez pracownika placówki.

25)  Jednocześnie rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostepnienie danych osobowych dziecka TSSE w Ełku ( Terenowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

26)  Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu

27)  Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

§ 3.1. Pobytu dziecka na terenie placówki

1)      W przedszkolu w czasie wznowienia opieki nad dziećmi organizowane będą zajęcia opiekuńcze

2)      W przedszkolu organizowana jest praca, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

3)      Dzieci przypisane do danej grupy przedszkolnej, przez cały czas pobytu w przedszkolu przebywają w wyznaczonej stałej sali zajęć.

4)      Wychowawcy grup dostosowują opiekę w  grupie, w taki sposób, by grupy nie stykały się w tym samym czasie w ciągach komunikacyjnych: szatnia, łazienka.

5)      W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie.

6)      .

7)      Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie leżakują.

8)      Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przy budynku Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku będą dezynfekowane.

9)      W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci . W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2.

10)  W salach poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie wychowawcy i wyznaczeni pracownicy: pomoc nauczyciela/pracownik obsługi

11)  Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m².

12)  Dzieci spożywać będą posiłki w miejscach do tego przeznaczonych i w bezpiecznych odległościach

13)  Stoliki, krzesełka, toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie i zabawki będą dezynfekowane bezpiecznymi dla dzieci środkami dezynfekującymi przez personel przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce i po jego wyjściu zgodnie z harmonogramem prac porządkowych

14)  Pomieszczenia, w których będą przebywały dzieci zobowiązuje się nauczycieli/opiekunów do wietrzenia .

15)  W sali, w której przebywa dziecko są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, zasłony, zabawki pluszowe, lalki, małe klocki, wózki, puzzle i wiele innych drobnych zabawek i przyborów).

16)  W toaletach dla dzieci i personelu wiszą instrukcje prezentujące prawidłowe mycie rąk

17)  Dzieci korzystają z jednorazowych ręczników papierowych i jednorazowych kubków do picia wody

18)  W przypadku konieczności- wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecku zostanie zmierzona temperatura.

19)  Dziecko manifestujące, przejawiające niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola

20)  W pomieszczeniu odizolowanym w razie konieczności może przebywać dziecko i opiekun z zachowaniem odległości 2 metrów.

21)  W pomieszczeniu znajdować się będzie leżak, termometr i numery kontaktowe umożliwiające bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem, a w razie konieczności z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

22)  Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

23)  Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

24)  Pomieszczenia przedszkolne są  dezynfekowane i wietrzone podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola

25)  Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia w placówce sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi

 

     Iwona Gerus

  Dyrektor Przedszkola „Światełko” w Ełku

                                                  

HARMONOGRAM

wznowienie od 25.05.2020 opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii

 

Lp.TerminEtapy dotyczące wznowienia opieki przedszkolnejUwagi
1

13.05.2020

1. Publikacja na stronie internetowej przedszkola/żłobka harmonogramu wznowienia opieki przedszkolnej/żłobkowej , wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej  w okresie epidemii wraz z załącznikami  oraz procedurę dotycząca przyprowadzania dziecka do przedszkola/żłobka i odbierania dziecka z przedszkola/żłobka oraz jego pobytu na terenie placówki w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

2

14-15.05.2020

Składanie przez rodziców „Wniosków o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii” do wybranych przedszkoli wraz z wymaganymi załącznikami.

 

3    18-19.05.2020Rozpatrzenie złożonych Wniosków (j/w)

4

20.05.2020

Powiadomienie rodziców o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka w ramach wznowienia opieki przedszkolnej/żłobkowej

 

5

21.05.2020

Osobiste dostarczenie przez rodziców wymaganej tzw. wyprawki osobistej dziecka (ubranka, pieluszki, przybory szkolne, buty na zmianę itp.) do placówki, w której przyjęte zostało dziecko w celu pozostawienia jej 72 godz. kwarantannie.

 

 

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIU ZACHOROWANIU ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECI LUB PERSONELU PLACÓWKI

 1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku  wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
  1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną nie jest dopuszczony do pracy.
 2. Pracownicy z objawami chorobowymi, które pojawiły się w czasie wykonywania obowiązków powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:

1)      niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu;

2)      wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci;

3)      powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. W trybie natychmiastowym należy powiadomić rodziców dzieci o konieczności ich odbioru z przedszkola.

 

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachowywać  1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni C), dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.
 4. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Zapewnienie ochrony twarzy i rąk dla pracowników zakładu.
 2. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
 3. Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
 4. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy .
 5. Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych.
 6. Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu – obowiązuje do czasu objęcia dzieci opieką.
 7. Zapewnienie pracownikom dostępu do płynu dezynfekcyjnego, szczególnie przy wejściu do zakładu pracy.
 8. Ograniczenie  możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
 9. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.
 10. Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
 11. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.
 12. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
 13. Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.
 14. Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym: zabawek, pomieszczeń.

C. Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród pracowników.

 1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
 2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
 3. Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
 4. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa.
 6. Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content