Integracja jest złożonym procesem pedagogicznym, w którym biorą udział nie tylko dzieci niepełnosprawne i ich zdrowi rówieśnicy ale także nauczyciele i rodzice. Jej głównym założeniem jest poczucie przynależności wszystkich dzieci do danej społeczności, w naszym przypadku społeczności przedszkolnej. Grupa integracyjna powstaje wtedy, gdy wspólnie uczą się i wychowują dzieci zdrowe z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym przedszkolu do grupy integracyjnej uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, np. autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, mózgowe porażenie dziecięce (MPD), niepełnosprawność intelektualna o różnym stopniu, Zespół Downa, inne zespoły genetyczne, niedosłuch. Także dzieci zdolne znajdują miejsce w grupie integracyjnej, gdzie mają prawo do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności, uzdolnień, zainteresowań.

Wszystkie te dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy czyli kształcenia specjalnego, które w naszej placówce realizowane jest w formie oddziału integracyjnego. Liczba dzieci w takim oddziale wynosi od 15 do 20 w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

W grupie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający (nauczyciel posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne – pedagog specjalny). Nauczyciele ze sobą współpracują i nawzajem się wspierają, wspólnie opracowują strategię zajęć tak, aby edukacja wszystkich dzieci została uwieńczona sukcesem.

Aby kształcenie integracyjne przebiegało pomyślnie, nauczyciele wzajemnie współpracują aby uniknąć podziału na dzieci “normalne” i “specjalne”. Aby nauczanie zaspokajało potrzeby wszystkich dzieci, działania pedagogów muszą być zaplanowane wspólnie. Role obu nauczycieli mogą być wymienne, a ich działania powinny się uzupełniać. Grupa integracyjna traktowana powinna być jako jedna grupa pracująca w oparciu o jeden i ten sam program nauczania i wychowania. Jednak ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci program ten powinien być modyfikowany pod względem treści i metod i dostosowany do możliwości i potrzeb uczenia się dzieci.

 Rola nauczyciela prowadzącego:

Rola pedagoga wspomagającego (specjalnego):

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno nauczyciel prowadzący jak i pedagog specjalny stosują zasady:

 

 Co daje integracja dzieciom zdrowym:

 Co daje integracja dzieciom niepełnosprawnym:

Problemy i trudności integracji to między innymi:

Dlaczego pomimo trudności warto propagować ideę integracji?

Ponieważ grupa rówieśnicza zaspokaja potrzeby psychiczne a zajęcia grupowe działają mobilizująco na motywację dziecka. Rywalizacja jest zachętą do pokonywania trudności a naśladownictwo przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności. Dziecko niepełnosprawne w grupie może realizować swoje możliwości, czyli ukształtować realny obraz siebie. Dziecko zdrowe staje się empatyczne, samodzielne, opiekuńcze, otwarte na potrzeby innych.

Czasami bardzo długo trzeba czekać na efekty pracy, ale pierwsze sukcesy motywują wszystkich do działania.