„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Projekty realizowane w Miejskim Przedszkolu “Światełko”

Projekty realizowane w Miejskim Przedszkolu “Światełko”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu są realizowane następujące projekty:

  • “Czyste powietrze wokół nas” – projekt Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którego celem jest:

-wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych zródeł dymów.

-zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego oraz dymu z kominów.

“Czyste powietrze wokół nas”
  • “Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Razem z misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:
1) wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez
przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie
dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury
dzieciom;
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kultuturalnej.

logo projektu
  • “Działaj z imPETem”. Projekt edukacyjny, upowszechniający prawidłowe zasady segregacji odpadów opakowaniowych w domu. Edukujemy dzieci w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowymi odpadami frakcji żółtego pojemnika, które w całości można poddać recyklingowi. W ramach projektu stworzyliśmy już wiersz, w którym miały znaleźć się wyrazy: jesień, recykling, żółty pojemnik. Czy to jesień, czy to zima, Każdy przedszkolak przypomina Recykling bardzo trudne słowo Ale pokaże je kolorowo. Żółty pojemnik, czarny, niebieski Patrz na kolory wrzucając resztki. To nie jest trudna rzecz, trzeba tylko chcieć!
Działaj i ImPETem
  • “Ekokulturalne przedszkole” Celem projektu jest:

– poszerzanie świadomości ekologicznej,

– kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,

– Rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska,

– rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,

– zapoznanie z ideą życia bez odpadów,

– kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta,

-nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Obok przekazywania wiedzy dotyczącej wpływu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka na środowisko ukazujemy sposoby i możliwości zaprzestania tej degradacji oraz kształtujemy świadomość, że każdy z nas jest współodpowiedzialny za środowisko naturalne i że nawet niewielkie zmiany mogą przynieść wiele dobrego.

“Ekokulturalne przedszkole”
  • “Góra grosza”

,,Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance”Akcja charytatywna Góra Grosza ,której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Podczas akcji zbierane są monety o niskim nominale i przekazywane Towarzystwu Nasz Dom.

Góra grosza
  • “Mamo, tato wolę wodę!”

To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 Program trwa od 5 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

plakat
  • Program Sanford Harmony

Program w przystępnej formie dostosowanej do wieku rozwija kompetencje emocjonalno-społeczne przedszkolaków. Ufoludek Zi dzięki rozmowom z dziećmi poznaje obyczaje panujące na Ziemi.

  • Międzynarodowy projekt edukacyjny “Emocja”

Celem projektu jest:

– kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;

– rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości;

– aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób;

– wychowanie dla wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość;

Czas trwania projektu od 10 września 2021roku do 20 czerwca 2022roku.

Skip to content