„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „ŚWIATEŁKO” W EŁKU OD 01 września 2020 roku.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „ŚWIATEŁKO” W EŁKU

OD 01 września 2020 roku. 

Podstawa prawna :

1)       Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2)        Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5)       art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

6)       Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 25 sierpnia 2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 01września  2020 r.

_______________________________________________________________________________

1. Placówka czynna jest w godzinach od 6.00 do 17.00.

2. Dzieci należy przyprowadzić rano do godz. 8.05 a odebrać od 14.15 do 16.45. Dziecko

przyprowadzone po godzinie  8.05  w danym dniu nie będzie przyjęte  do przedszkola.

3. Przyprowadzone dzieci powinny być zdrowe- bez objawów chorobowych, sugerujących infekcje dróg oddechowych, alergii oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że dziecko jest chore (np. od 37 stopni C) – nie zostanie przyjęte do placówki. Rodzic/opiekun zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

5. Dzieci do przedszkola  są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane tylko przez jednego rodzica/ opiekuna.

7.Przed wejściem do przedszkola przyprowadzający Rodzic/opiekun zobowiązany jest używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka, płyn dezynfekujący – kontakt z klamką lub klawiaturą wideofonu) oraz zachować bezpieczną odległość ( 1,5 m) przed kolejnym rodzicem z dzieckiem

7. W placówce ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

8. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola  rodzic/opiekun powinien zmierzyć mu temperaturę.

9. W drodze do i z przedszkola rodzic/opiekun zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w maseczkę (powyżej 4 r. ż.).

10. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas jego pobytu w placówce.

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny osobistej mycia rąk po wyjściu z toalety, przed i po posiłku oraz po przyjściu z placu zabaw.

12. Rodzice/opiekunowie powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w przedszkolu powinien stosować się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela/opiekuna grupy.

13. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

14. W przypadku zakażenia dziecka SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID- 19 po otrzymaniu dodatniego wyniku badania, rodzice niezwłocznie powiadamiają dyrektora przedszkola o zakażeniu dziecka.

15. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów, żywności lub zabawek– ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami.

16. Dziecko własne książki, zeszyty przechowuje w sali w indywidualnym segregatorze.

17. Rodzice/ opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. a w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

18. Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni rotacyjnie  z zachowaniem zasady

1 rodzic/opiekun z dzieckiem przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

19.W szatni przedszkola- przestrzeni wspólnej  może przebywać jednocześnie  5 rodziców z dziećmi. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do sal przedszkolnych.

20. W szatni przedszkola podczas przyprowadzania oraz odbioru dzieci rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatni) zachowując zasady ( 5 osób w szatni):

a) 1 rodzic/ opiekun z dzieckiem/ dziećmi

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min 1,5m

c) dystans od pracowników przedszkola min 1,5m

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

21. Pracownik przedszkola monitoruje ilość osób przebywających w szatni. W przypadku gdy w szatni już przebywa zbyt duża ilość osób uniemożliwiająca zachowanie dystansu społecznego rodzic/ opiekun, zgodnie z instrukcją pracownika, oczekuje na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola przy zachowaniu dystansu społecznego do innych oczekujących.

22. Rodzic chcący odebrać dziecko z przedszkola sygnalizuje swój zamiar pracownikom grupy telefonicznie (przy odbiorze dziecka z ogrodu)  lub wideofonem. Nie wchodzi na teren przedszkola podczas przebywania dzieci w ogrodzie. Oczekuje w bezpiecznej odległości.  odbieranie dziecka z budynku poprzez wideofon.

23. Odbioru dziecka poza wyznaczonymi godzinami należy zgłosić telefonicznie do grupy. Numery telefonów do poszczególnych grup dostępne są na tablicach ogłoszeń w I  strefie bezpiecznej (przedsionek).

24. W placówce dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

24.Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji

z rodzicami/opiekunami dziecka.

25. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych telefonicznie przez pracownika placówki.

26. Jednocześnie rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostepnienie danych osobowych dziecka TSSE w Ełku ( Terenowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

27. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu.

28. Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

  1. Dzieci przypisane do danej grupy przedszkolnej, przez cały czas pobytu w przedszkolu przebywają w miarę możliwości w wyznaczonej stałej sali zajęć, korzystają z jednej wyznaczonej łazienki.

2. Z uwagi na cykl pracy przedszkola , dzieci między godziną 6 a 7 , 16 a 17 – będą przebywać w grupach zbiorczych Grupa BF , na zasadach świetlic szkolnych. W tym czasie nauczycielki zagwarantują dystans dzieci z poszczególnych grup

2. Wychowawcy grup dostosowują rozkład dnia grupy, w taki sposób, by grupy nie stykały się w tym samym czasie w ciągach komunikacyjnych: szatnia, łazienka.

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

4.Podczas pobytu w przedszkolu dzieci 3-letnie  leżakują – leżaki podpisane, dezynfekowane po każdym dniu. Celem eliminacji możliwości zakażeń ograniczamy pościel dziecka do poduszki i lekkiego kocyka. Dzieci nie będą rozbierane.

5. Dziecko regularnie myje ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

6. W przedszkolu organizowana jest praca, która w miarę możliwości ograniczy gromadzenie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

7. W salach poza dziećmi przebywają przebywać wyłącznie wychowawcy i wyznaczeni pracownicy: pomoc nauczyciela lub pracownik obsługi.

8. Dzieci spożywają posiłki w miejscach do tego przeznaczonych i w odległościach rekomendowanych przez GIS I MZ.

9. Stoliki, krzesełka, toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie i zabawki są dezynfekowane bezpiecznymi dla dzieci środkami dezynfekującymi przez personel przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce i po jego wyjściu.

10. W sali, w której przebywa dziecko są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, pluszaki, lalki, małe klocki, wózki, puzzle i wiele innych zabawek i przyborów).

11. W przypadku konieczności- wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecku zostanie zmierzona temperatura.

12. Dziecko manifestujące, przejawiające niepokojące objawy choroby będzie odizolowane  z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

13. W pomieszczeniu (izolatce) znajduje się leżak, termometr i numery kontaktowe umożliwiające bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem, a w razie konieczności z Terenowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

14. Personel opiekujący się dziećmi jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy.

15. Nauczyciel/opiekun wietrzy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia przynajmniej raz na godzinę.

16.Dzieci spożywać będą posiłki w swoich salach , w odległościach warunkowanych realiami przedszkola.

17. W salach i pomieszczeniach spożywania posiłków są dezynfekowane powierzchnie dotykowe- np. poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, zabawki, leżaki, blaty, włączniki. Prowadzona jest również bieżąca dezynfekcja toalet.

18.Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i braku kontaktu z dziećmi z innych grup, dopuszcza się spacery i wycieczki celem obserwacji przyrody

19.Sale będą  wietrzone  co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia w placówce sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi.

Skip to content