"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

O przedszkolu

Nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, otwartą na potrzeby dzieci i ich rodziców. Pragniemy stworzyć dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej, przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.

Dbamy o to, aby dzieci w naszym przedszkolu rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i tolerancji, miały poczucie własnej wartości, czuły się akceptowane i szczęśliwe.

Nasze Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępne z grupami integracyjnymi, w których mogą przebywać  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest wyposażone w gabinety terapeutyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: oligofrenopedagogów, logopedę, surdopedagoga,  terapeutów SI ,terapeutów arteterarpii i choreoterapii, terapii reki , muzykoterapeutów, pedagogów specjalnych, psychologa. Prowadzimy zajęcia metodami:  krakowską, behawioralną, logorytmiki,  totalnej komunkacji, audytywno-werbalnej, Densona i inne. Placówka prowadzi stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową oraz wczesne wspomaganie dziecka. Rozwijamy zainteresowania i umiejętności dzieci zdolnych i szczególnie utalentowanych.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu funkcjonuje sześć grup, z czego pięć to grupy integracyjne .
DYREKTOR   -  mgr Iwona Gerus

KADRA PEDAGOGICZNA:

Grupa -  A„Puchatki” integracyjna (5-6- latki)

1. Monika Lipińska

2. mgr Mariola Tyszkiewicz – oligofrenopedagog, trener umiejętnosci społecznych

3. mgr Maria Wiszenko -nauczyciel współorganizujacy pracę w grupie,   oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera , trener umiejętnosci społecznych

Grupa B  (4-5 latki)

1. mgr Alicja Mikołajewska

2. mgr Agata Leszczyńska

Grupa C  integracyjna (3- latki)

1. mgr Urszula Jakowanis

2. mgr Iwona Gerus- oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trener umiejetnosci społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju

3.mgr Anna Ciechalska- - nauczyciel współorganizujacy pracę w grupie,  oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trener umiejetności społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju.

Grupa   E-  integracyjna ( 4-5-6 latki)

1. mgr Janina Piasecka

2. mgr Emilia Aurelia Szmitko-  psycholog, terapeuta, trener umiejętności społecznych

3. mgr Agnieszka Bondziul – nauczyciel współorganizujacy pracę w grupie, logopeda,  oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

Grupa  D integracyjna (5-6 latki)

1. mgr Beata Jastrząb-
2. mgr Katarzyna Żytyniec- oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera

3 .mgr Agnieszka Polakowska -nauczyciel współorganizujacy pracę w grupie,  logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny

Grupa  F  integracyjna (4-5 latki)

1. mgr Barbara Tybuś-Banaś
2. mgr Jolanta Duba- pedagog rewalidacji, terapeuta Integracji Sensorycznej

3. mgr Ewa Drzymkowska - nauczyciel współorganizujacy pracę w grupie, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i uczniów z autyzmem, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Biofeedbacka.

 

EDUKACJA
Wspomagamy rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wykazem programów dopuszczonych do użytku w naszym przedszkolu. Realizujemy zajęcia: umuzykalniające, rozwijające intelektualnie (mowa, pojęcia matematyczne), artystyczne i ruchowe.
Przygotowujemy dzieci do konkursów: muzycznych, plastycznych, recytatorskich.
Nasza oferta edukacyjna obejmuje również:

 • zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zajęcia indywidualne (rewalidacyjne),
 • praca pedagogiczna oparta na indywidualnych programach terapeutycznych i metodach dostosowanych do potrzeb dziecka,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia logopedyczne,
 • trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia plastyczne
 • muzykoterapię,
 • nauczanie indywidualne,
 • katechezę,
 • język angielski.