"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

O przedszkolu

Nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, otwartą na potrzeby dzieci i ich rodziców. Pragniemy stworzyć dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej, przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.

Dbamy o to, aby dzieci w naszym przedszkolu rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i tolerancji, miały poczucie własnej wartości, czuły się akceptowane i szczęśliwe.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu funkcjonuje sześć grup, z czego trzy to grupy integrujące dzieci sprawne i niepełnosprawne .

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci niepełnosprawne od 3 do 9 lat posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego.

KADRA PEDAGOGICZNA
DYREKTOR mgr Iwona Gerus

Grupa  E „Promyczki”

1. mgr Hanna Jaśkowska
2. mgr Alicja Mikołajewska

Grupa  B „Puchatki”

1. mgr Mariola Tyszkiewicz – oligofrenopedagog, trener umiejętnosci społecznych
2. mgr Jolanta Duba

Grupa  F „Iskierki”

1. mgr Bogumiła Orzechowska
2. mgr Katarzyna Żytyniec- oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera /mgr Urszula Jakowanis
3.mgr Agnieszka Polakowska – logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny

Grupa  C „Świetliki”

1. mgr Barbara Tybuś-Banaś
2. mgr Iwona Gerus- oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Grupa -  A„Jeżyki”

1. mgr Maria Wiszenko – oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera , trener umiejętnosci społecznych

2. mgr Janina Piasecka

3. mgr Emilia Aurelia Szmitko- terapeuta, trener umiejętności społecznych
Grupa  D„Misie”

1. Monika Lipińska
2. mgr Anna Ciechalska- oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu/ mgr Beata Jastrząb
3. mgr Ewa Drzymkowska – oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i uczniów z autyzmem, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Biofeedbacku.
EDUKACJA
Wspomagamy rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wykazem programów dopuszczonych do użytku w naszym przedszkolu. Realizujemy zajęcia: umuzykalniające, rozwijające intelektualnie (mowa, pojęcia matematyczne), artystyczne i ruchowe.
Przygotowujemy dzieci do konkursów: muzycznych, plastycznych, recytatorskich.
Nasza oferta edukacyjna obejmuje również:

 • -zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • - zajęcia indywidualne (rewalidacyjne),
 • - praca pedagogiczna oparta na indywidualnych programach terapeutycznych i metodach dostosowanych do potrzeb dziecka,
 • - pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia
 • -zajęcia logopedyczne,
 • -trening umiejętności społecznych,
 • - zajęcia umuzykalniające,
 • - muzykoterapię,
 • - nauczanie indywidualne,
 • - katechezę,
 • - język angielski.