"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

KOMUNIKAT !

Informujemy Rodziców/Opiekunów, iż od dnia 25 maja br.

Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku będzie funkcjonować na

innych zasadach, wskazanych w wytycznych

MEN, GIS i MZ.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z Przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne dla Przedszkoli Gis

Od dnia 25 maja 2020 r., planowane jest uruchomienie funkcji opiekuńczej przedszkola w budynku oddziałów zamiejscowych MP „Światełko” w Ełku ul. Toruńska 8a. W związku z tym, prosimy Rodziców/Opiekunów o zapoznanie się z:

 • obowiązującymi procedurami wznowienia funkcji opiekuńczej
 • przedszkola w okresie epidemii,
 • z harmonogramem etapów wznawiania opieki przedszkolnej,
 • kryteriami przyjęcia dziecka na wznowioną opiekę przedszkolną oraz z wnioskiem wraz z załącznikami.

Wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone zostają na stronie internetowej przedszkola wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami. Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej wraz z załącznikami, Rodzice/Opiekunowie pobierają ze strony internetowej przedszkola  i składają w przedsionku budynku  Miejskiego Przedszkola ”Światełko” w Ełku przy ul. Toruńska 8a  do wystawionej skrzynki na pocztę/dokumentację. Lista dzieci przyjętych na wznowioną opiekę przedszkolną zostanie wywieszona na drzwiach głównych  MP „Światełko” w Ełku w terminie podanym w harmonogramie.

Z wyrazami szacunku

              Iwona Geru

dyrektor MP „Światełko” w Ełku

 Procedura przyprowadzania dziecka do placówki, pobytu i odbierania dziecka z placówki przez rodziców/opiekunów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku

z dnia 13.05.2020roku w sprawie wprowadzenia

procedury przyprowadzanie dziecka do placówki, pobytu

 i odbieranie dziecka z placówki  w sytuacji zagrożenia zakażenia korona wirusem  lub zachorowania na COVID-19

 

 

 

Procedura przyprowadzanie dziecka do placówki, pobytu  i odbieranie dziecka z placówki przez Rodziców/Opiekunów

1)      Czas pracy przedszkola ulega zmianie (ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników, przewidziany jest jak najkrótszy czas pobytu na terenie placówki)

2)      Przedszkole w okresie wznowienia opieki przedszkolnej czynne będzie od

6.30 do 16.00

3)      Wprowadza się zmieniony rozkład dnia.

4)      W placówce może przebywać wyłącznie określona liczba dzieci, wskazana przez wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

5)      Dzieci zostają zakwalifikowane/niezakwalifikowane do grup przedszkolnych po wcześniejszym zapoznaniu się Rodziców/Opiekunów z kryteriami dotyczącymi wznowienia opieki przedszkolnej, oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami. Decyzja dyrektora dziecko zostaje zakwalifikowane/ niezakwalifikowane na wznowioną opiekę przedszkolną w okresie pandemii COVID-19

6)      Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej wraz z załącznikami Rodzice/Opiekunowie pobierają ze strony internetowej przedszkola i składają w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora placówki.

7)      Po rozpatrzeniu wniosków Rodzic/Opiekun zostaje powiadomiony o wznowieniu opieki nad ich dzieckiem/dziećmi za pośrednictwem listy wywieszonej na drzwiach.

8)      Po wyczerpaniu ustalonego limitu miejsc w poszczególnych grupach określonych w wytycznych GIS, Dyrektor placówki ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do podmiotu, biorąc pod uwagę potwierdzenie spełnienia kryteriów zgodnych z wytycznymi MEN, MZ i GIS, wypełnienia wniosku na wznowioną opiekę przedszkolną oraz wymaganych załączników, oświadczeń

9)      72 godziny przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo przynoszą podpisane  ubrania na zmianę, obuwie zmienne w reklamówce które podlegają kwarantannie przed przyjęciem dziecka/dzieci do placówki.

10)  Do przedszkola można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, alergii.

11)  Po wejściu do  placówki należy zwrócić uwagę na wyznaczoną „Strefę Bezpieczną”. W strefie może przebywać tylko jeden rodzic/opiekun i przyprowadzone dziecko.

12)  W strefie bezpieczeństwa przyprowadzający rodzic/opiekun zobowiązany jest używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maska) i zapoznać się z instrukcją przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, każdorazowo użyć płynu dezynfekującego do rąk .

13)  W pomieszczeniu zwanym „Strefą Bezpieczeństwa” dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować.

14)  W strefie bezpieczeństwa wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzegania zasad, dokonuje pomiaru temperatury dziecka w obecności rodzica/opiekuna wykonuje pomiar temperatury i zapisuje w karcie pomiaru temperatury. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko od rodzica/opiekuna, nadzoruje jego samodzielne rozbieranie się z odzieży wierzchniej, zmianę obuwia i prowadzi do wyznaczonej grupy. Przekazuje wychowawcy/opiekunowi grupy. W sytuacji odbierania dziecka z przedszkola powtarza czynność i oddaje dziecko w ręce rodzica/opiekuna. Rodzic nie przekracza „Strefy Bezpieczeństwa”

15)  Pracownik , o którym mowa wyposażony jest w fartuch ochronny, jednorazowe rękawice, maskę lub przyłbicę

16)  W drodze do/z przedszkola Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w maseczkę (powyżej 4 r. ż.).

17)  Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe, najlepiej te same lub wcześniej upoważnione przez rodziców/opiekunów.

18)  Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.

19)  Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

20)  Rodzice /opiekunowie zobowiązani są wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do Strefy Bezpieczeństwa przez wyznaczonego pracownika placówki

21)  Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny osobistej mycia rąk po wyjściu z toalety, przed i po posiłku

22)  Rodzice/opiekunowie powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w przedszkolu powinien stosować się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela/opiekuna grupy.

23)  Dziecko do placówki nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, artykułów spożywczych.

24)  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych telefonicznie przez pracownika placówki.

25)  Jednocześnie rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostepnienie danych osobowych dziecka TSSE w Ełku ( Terenowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

26)  Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu

27)  Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

§ 3.1. Pobytu dziecka na terenie placówki

1)      W przedszkolu w czasie wznowienia opieki nad dziećmi organizowane będą zajęcia opiekuńcze

2)      W przedszkolu organizowana jest praca, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

3)      Dzieci przypisane do danej grupy przedszkolnej, przez cały czas pobytu w przedszkolu przebywają w wyznaczonej stałej sali zajęć.

4)      Wychowawcy grup dostosowują opiekę w  grupie, w taki sposób, by grupy nie stykały się w tym samym czasie w ciągach komunikacyjnych: szatnia, łazienka.

5)      W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie.

6)      .

7)      Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie leżakują.

8)      Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw przy budynku Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku będą dezynfekowane.

9)      W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci . W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2.

10)  W salach poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie wychowawcy i wyznaczeni pracownicy: pomoc nauczyciela/pracownik obsługi

11)  Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m².

12)  Dzieci spożywać będą posiłki w miejscach do tego przeznaczonych i w bezpiecznych odległościach

13)  Stoliki, krzesełka, toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie i zabawki będą dezynfekowane bezpiecznymi dla dzieci środkami dezynfekującymi przez personel przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce i po jego wyjściu zgodnie z harmonogramem prac porządkowych

14)  Pomieszczenia, w których będą przebywały dzieci zobowiązuje się nauczycieli/opiekunów do wietrzenia .

15)  W sali, w której przebywa dziecko są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, zasłony, zabawki pluszowe, lalki, małe klocki, wózki, puzzle i wiele innych drobnych zabawek i przyborów).

16)  W toaletach dla dzieci i personelu wiszą instrukcje prezentujące prawidłowe mycie rąk

17)  Dzieci korzystają z jednorazowych ręczników papierowych i jednorazowych kubków do picia wody

18)  W przypadku konieczności- wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecku zostanie zmierzona temperatura.

19)  Dziecko manifestujące, przejawiające niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola

20)  W pomieszczeniu odizolowanym w razie konieczności może przebywać dziecko i opiekun z zachowaniem odległości 2 metrów.

21)  W pomieszczeniu znajdować się będzie leżak, termometr i numery kontaktowe umożliwiające bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem, a w razie konieczności z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

22)  Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

23)  Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

24)  Pomieszczenia przedszkolne są  dezynfekowane i wietrzone podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola

25)  Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia w placówce sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi

 

     Iwona Gerus

  Dyrektor Przedszkola „Światełko” w Ełku

                                                  

HARMONOGRAM

wznowienie od 25.05.2020 opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii

 

Lp. Termin Etapy dotyczące wznowienia opieki przedszkolnej Uwagi
1

13.05.2020

1. Publikacja na stronie internetowej przedszkola/żłobka harmonogramu wznowienia opieki przedszkolnej/żłobkowej , wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej  w okresie epidemii wraz z załącznikami  oraz procedurę dotycząca przyprowadzania dziecka do przedszkola/żłobka i odbierania dziecka z przedszkola/żłobka oraz jego pobytu na terenie placówki w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

2

14-15.05.2020

Składanie przez rodziców „Wniosków o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii” do wybranych przedszkoli wraz z wymaganymi załącznikami.

 

3    18-19.05.2020Rozpatrzenie złożonych Wniosków (j/w)

4

20.05.2020

Powiadomienie rodziców o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka w ramach wznowienia opieki przedszkolnej/żłobkowej

 

5

21.05.2020

Osobiste dostarczenie przez rodziców wymaganej tzw. wyprawki osobistej dziecka (ubranka, pieluszki, przybory szkolne, buty na zmianę itp.) do placówki, w której przyjęte zostało dziecko w celu pozostawienia jej 72 godz. kwarantannie.

 

 

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIU ZACHOROWANIU ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECI LUB PERSONELU PLACÓWKI

 1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku  wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
  1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną nie jest dopuszczony do pracy.
 2. Pracownicy z objawami chorobowymi, które pojawiły się w czasie wykonywania obowiązków powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:

1)      niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu;

2)      wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci;

3)      powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. W trybie natychmiastowym należy powiadomić rodziców dzieci o konieczności ich odbioru z przedszkola.

 

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachowywać  1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni C), dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.
 4. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Zapewnienie ochrony twarzy i rąk dla pracowników zakładu.
 2. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
 3. Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
 4. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy .
 5. Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych.
 6. Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu – obowiązuje do czasu objęcia dzieci opieką.
 7. Zapewnienie pracownikom dostępu do płynu dezynfekcyjnego, szczególnie przy wejściu do zakładu pracy.
 8. Ograniczenie  możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
 9. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.
 10. Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
 11. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.
 12. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
 13. Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.
 14. Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym: zabawek, pomieszczeń.

C. Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród pracowników.

 1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
 2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
 3. Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
 4. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa.
 6. Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.